ਚੱਕੀ ਰਾਹਾ

ਭੌਣ ਤੇ ਚੁਗੇ ਕੀੜੇ

ਮੋਟੇ ਮੋਟੇ

ਦਵਿੰਦਰ ਪੂਨੀਆ