ਨਾ ਵੀਜਾ ਨਾ ਜਹਾਜ਼

ਪੰਛੀ ਮਾਰ ਉਡਾਰੀ

ਸੱਤ ਸੰਮੁਦਰੋਂ ਪਾਰ

ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ