Food is my best friend

When I am depressed and lonely

It screams out my name

Luke Winslade, 10 years, New Zealand.

ਭੋਜਨ ਮੇਰਾ ਵਧੀਆ ਮਿੱਤਰ

ਮੈਂ ਜੇ ਹੋਵਾਂ ਕੱਲਾ ਅਤੇ ਉਦਾਸ

ਮਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਹਾਕਾਂ

ਲੂਕ ਵਿਨਸਲੇਡ, ੧੦ ਵਰ੍ਹੇ, ਨਿਊ ਜ਼ੀਲੈਂਡ।

ਅਨੁਵਾਦ: ਅਮਰਜੀਤ ਸਾਥੀ