ਬੱਚੇ ਦੀ ਚੀਕ

ਸਭ ਕੰਮ ਛੱਡ

ਦਾਉੜੀ ਮਾਂ

ਹਰਸ਼ਪਿੰਦਰ ਪੂਨੀਆ