ਬਨੇਰੇ ਬੋਲੇ ਕਾਂ

ਮੰਜੀ ਉਹਲੇ ਨ੍ਹਾਵੇ ਮਾਂ

ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਬਾਲ ਸਾਂ

ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ