ਬੱਚੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬੋਲ

ਮਾਂ ਸੁਣਿਆ ਮਾ

ਪਾਪਾ ਸੁਣਿਆ ਪਾ

ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ