ਮਮੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ

ਇਸੇ ਰੀਜ਼ੌਰਟ ‘ਤੇ ਪਰੂੰਪਰਾਰ

ਚੁਗਣ ਆਈਆਂ ਸੀ ਹੋਰ ਸ਼ਾਦੀ

ਅੰਬਰੀਸ਼