ਪਾਵਾਂ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ

ਜੁੱਤੀ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ

ਪੈਰਾਂ ਚ ਪੈਰ ਅਪਣੇ

ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ