ਮੈਂ ‘ਤੇ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰਾਂ

ਇਸ ਘਰ ‘ਚ ਅਸੀਂ

ਪੰਜੋ ਰਹਿੰਦੇ

ਅੰਬਰੀਸ਼