ਚਿੜੀ ਬੋਟਾਂ ਲਈ

ਚੋਗਾ ਲਿਆਈ

ਬੱਚੇ ਮੰਗਣ ਰੋਟੀ

ਪਰਮਿੰਦਰ ਕੌਰ