ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਦਿਵਸ

ਲਾਇਟਾਂ ਤੇ ਸਕੂਲ ਬਸ

ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਸਾਫ ਕਰਦਾ ਬੱਚਾ

ਦਵਿੰਦਰ ਪੂਨੀਆ