ਦਾਤੀ ਜਿਹਾ ਚੰਨ

ਅਖਾਂ ਵਿਚ ਚੁਭਦਾ

ਤੇਰੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ

ਦਵਿੰਦਰ ਪੂਨੀਆ