ਮੇਰਿਜ ਪੈਲੇਸ ਦੇ ਹਾਲ ਵਿਚ

ਧਮਕ ਦਿਲ ਨੂੰ ਪਵੇ, ਬਾਹਰ

ਚੁੱਪ ਚਾਪ ਮਮੋਲੀਆਂ ਚੁਗਣ

ਅੰਬਰੀਸ਼