ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਡਾਇਆ

ਕਾਗਜ ਦਾ ਜਹਾਜ਼

ਅੰਬਰ ਨੇੜੇ ਆਇਆ

ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ