ਛਹਿਬਰ ਲਾਈ ਮੀਹਾਂ

ਰੁੱਤ ਪਰਦੇਸੀਂ ਸਾਵਣ ਵਰਗੀ

ਨਾ ਪੀਂਘਾਂ ਨਾ ਤੀਆਂ

ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ

ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ