ਬਾਪੂ ਮੇਰਾ ਰੋਇਆ

ਧੀ ਦੀ ਡੋਲ਼ੀ ਤੋਰ ਕੇ

ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ

ਹਰਵੀਰ ਸਿੰਘ