ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦਾ ਪਾੜਾ

ਬੱਚਾ ਬੋਲੇ ਏ ਬੀ ਸੀ

ਬਾਪੂ ਊੜਾ ਆੜਾ

ਹਰਵੀਰ ਸਿੰਘ