ਪਰਦੇਸੋਂ ਆਇਆ

ਇਕ ਖਤ

ਖਸ਼ਬੂ ਭਰਿਆ

ਪਰਮਿੰਦਰ ਕੌਰ

ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ