ਪੁੱਤਾਂ ਕੱਢੀ ਕੰਧ

ਬੇਬੇ ‘ਤੇ ਬਾਪੂ ਦਾ

ਲੰਮਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪੰਧ

ਗੁਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ