ਟਰੈਫਿਕ ਭਾਰੀ

ਇਕ ਜਨਾਜਾ ਲੰਘਦਾ

ਰੁਕਦਾ ਟੁਰਦਾ

ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਤਾਤਲਾ

ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ