ਮੂਹੋਂ ਕਰਦੀ ਪਾਠ

ਚੱਪਲ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਮਾਰੇ

ਕਿਚਨ ‘ਚ  ਕਾਕਰੋਚ

ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ