ਚੁੱਭਣ ਪੱਥਰ ਗੋਲ

ਨਦੀ ਤਟ ‘ਤੇ ਤੁਰਦਿਆਂ

ਸ਼ਹਿਰੀ ਤਲੀਆਂ ‘ਤੇ

ਅੰਬਰੀਸ਼