ਬੱਸ ‘ਚ ਡੈੱਕ ਦਾ ਸ਼ੋਰ

ਸਵਾਰੀ ਅਪਣੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀ

ਆਪ ਜਿੱਮੇਵਾਰ

ਦਵਿੰਦਰ ਪੂਨੀਆ