ਚੌਂਕਬੱਤੀ ਰੁਕੀਆਂ ਕਾਰਾਂ

ਲਿਲ੍ਹੜੀਆਂ ਦੀ ‘ਵਾਜ

ਬੰਦ ਸ਼ੀਸਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁੜਦੀ

ਅੰਬਰੀਸ਼