ਛਣ ਛਣ ਛਣਕਣ ਵੰਙਾਂ

ਧਾਰ ਕੱਢੇ ਮਟਿਆਰ

ਰੱਸਾ ਤੁੜਾਵੇ ਕੱਟਾ

ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ