ਮਕਾਣ ਭਰੀ ਟਰਾਲੀ
ਖੌਰੂ  ਬਾਹਲ਼ਾ
ਅੱਖਾਂ ਖਾਲੀ

ਗੁਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ