ਕਲੀ ਦਾ ਨ੍ਰਿਤ

ਕੋਇਲ ਦਾ ਗੀਤ

ਬਸੰਤ ਦੀ ਰੁੱਤ

ਗੁਰਮੀਤ ਸੰਧੂ