ਅੱਧਾ ਭਰਿਆ

ਅੱਧਾ ਖਾਲੀ ਗਿਲਾਸ

ਪੰਜਾਹਵਾਂ ਜਨਮ ਦਿਨ

ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਤਾਤਲਾ