ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ

ਸ਼ਾਂਤ ਹੈ ਹੁਣ ਤੱਕ

ਮੰਦਰ ਦੀਆਂ ਘੰਟੀਆਂ –

ਹਰਸ਼ਪਿੰਦਰ ਪੂਨੀਆ