ਸੁਣਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤ

ਇੰਝ ਹੋਵੇ ਪਰਤੀਤ

ਗੁੰਮ ਗਿਆ ਸੰਗੀਤ

ਹਰਜੀਤ ਜਨੋਹਾ