ਨਿੱਕੀ ਕਣਕ

ਧੁੱਪ ‘ਚ ਮੋਰ ਚੁੱਗੇ

ਉਭਰੇ ਰੰਗ ਚੋਂ ਰੰਗ

ਅੰਬਰੀਸ਼