ਹਰੀ ਘਾਹ ‘ਤੇ

ਏਧਰ-ਓਧਰ ਭੱਜਦਾ

ਸਫੈਦ ਖ਼ਰਗੋਸ਼

ਹਰਸ਼ਪਿੰਦਰ ਪੂਨੀਆ