ਬਹਿ ਪਾਰਕ ਵਿਚਕਾਰ

ਬਾਬੇ ਵੱਢਣ ਯੱਕੜ

ਫਿਕਰ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ

ਗੁਰਮੀਤ ਸੰਧੂ