ਗਿੱਲੀ ਮਿੱਟੀ

ਬਣਾਵੇ ਢ੍ਹਾਵੇ ਘਰ

ਮਨਮੌਜੀ ਬੱਚਾ

ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ