‘ਕੇਹੜੀ ਕਰੀ ਕਮਾਈ!’

ਆਖਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਾਤਰ

ਬਾਪੂ ਉਮਰ ਗੁਆਈ

ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ