‘ਵਾ ਉਡਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵੇ

ਖੂਸ਼ਬੂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ

ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਹੇ ਫੁੱਲ

ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ