ਪੋਟੇ ਪੁੜਿਆ ਕੰਡਾ

ਵੇਖੇ ਤੋਂ ਹੀ ਦੁਖਦਾ

ਵੈਸੇ ਰਹਿੰਦਾ ਵਿੱਸਰਿਆ

ਜਗਜੀਤ ਸੰਧੂ