ਕਣਕੀਂ ਆਈਆਂ ਬੱਲੀਆਂ

ਨਾਲ਼ ਹਵਾ ਦੇ ਹਿੱਲਦੀਆਂ

ਊਟਾਂ ਦੇ ਗਲ਼ ਟੱਲੀਆਂ

ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ