Turn to the old;

Things do not change

We change

By Henry Thoreau from his book Walden; or Life in Woods.

ਬੁੱਢੇ ਹੋਈਏ;

ਵਸਤਾਂ ਨਾ ਬਦਲਣ

ਅਸੀਂ ਬਦਲੀਏ

ਹੈਨਰੀ ਥੌਰੀਓ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ‘ਵਾਲਡਨ’ ਵਿਚੋਂ

ਅਨੁਵਾਦ: ਅਮਰਜੀਤ ਸਾਥੀ