ਬਹਾਰ ਵੀ ਕਾਹਲ਼ੀ

ਪਤਝੜ ਵਾਂਗ

ਜਾਕੇ ਆਉਣ ਲਈ

ਗੁਰਮੀਤ ਸੰਧੂ