cold winter night

cven her memory

has warmth

V. K. Kapoor

Translation from Hindi: Angelee Deodhar

ਸਰਦੀ ਦੀ ਠੰਡੀ ਰਾਤ

ਉਸਦੀ ਯਾਦ ਵਿਚ ਵੀ

ਨਿੱਘ ਹੈ

ਵੀ. ਕੇ. ਕਪੂਰ

ਅਨੁਵਾਦ: ਅਮਰਜੀਤ ਸਾਥੀ