ਭਈਆਂ ਵਿਚ ਸਰਦਾਰ

ਆਕੇ ਦੇਸ਼ ਕਨੇਡਾ

ਗੋਰਿਆਂ ਵਿਚ ਬੇਜ਼ਾਰ

ਗੁਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ