ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਦੂਰ ਰੈਸਟਹਾਉਸ

ਖਿੜਕੀ ਵਿਚੋਂ ਦਿੱਸਣ

ਇੱਟਰੰਗੀਏ ਪਰ ਕਮਾਦੀ-ਕਾਂ ਦੇ

ਅੰਬਰੀਸ਼