ਵਰ੍ਹਦਾ ਮੀਂਹ

ਚੌਰਾਹੇ ਵਿਚ ਖਲੋਤੀ ਉਹ

ਵੀਨਸ ਦਾ ਬੁੱਤ

ਗੁਰਮੀਤ ਸੰਧੂ