ਆਉਂਦੀ ਦੋਵੇਂ ਚੁੱਕੀ

ਸਿਰ ‘ਤੇ ਬਾਲਣ

ਕੁੱਛੜ ਬੱਚੀ ਭੁੱਖੀ

ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ