ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਬੈਠਾ ਭਈਆ

ਗੀਤ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਉਂਦਾ

ਪੀ ਕੇ ਦੇਸੀ ਪਊਆ

ਗੁਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ