ਮੇਰਾ ਟਿਕਾਣਾ

ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਦੀ ਗਲ਼ੀ

ਜਰੂਰ ਆਉਣਾ

ਸਰਿਤਾ ਸ਼ਰਮਾ

ਹਿੰਦੀ ਤੋਂ ਅਨੁਵਾਦ: ਅਮਰਜੀਤ ਸਾਥੀ