ਪਤੰਗਾਂ ਭਰਿਆ ਅਸਮਾਨ

ਪੈਂਦੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪੇਚੇ

ਦਿਖਾਈ ਨਾ ਦਿੰਦੇ

ਦਵਿੰਦਰ ਪੂਨੀਆ