ਪੀਕੇ ਪਾਈਆ ਭੁੱਕੀ

ਅਮਲੀ ਭਾਲ਼ੇ ਦਾਤਣ

ਚੜ੍ਹਿਆ ਕਿੱਕਰ ਸੁੱਕੀ

ਅਮਰਜੀਤ ਸਾਥੀ