ਹੈਲੋ ਮਾਈ ਡੀਅਰ’

ਅੱਗੋਂ ਬੋਲੇ ਸਾਧੂ

ਸੌਰੀ ਰੌਂਗ ਨੰਬਰ’

ਗੁਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ